Tham gia cùng VietHope


English

Mô hình hoạt động duy nhất với chi phí điều hành thấp của VietHope đòi hỏi chúng tôi luôn tìm kiếm tình nguyện viên, các nguồn quỹ và thành viên mới để giúp đỡ thêm nhiều thanh thiếu niên ở Việt Nam hơn nữa. Để điều hành tốt các chương trình, chúng tôi chủ yếu dựa vào việc tập hợp được các tài năng, nguồn lực và sự nhiệt tâm của các bạn trẻ thành đạt. Bạn sẽ trở thành một phần của VietHope chứ? Bạn có thể: